Notícies

Analitzem l'actualitat del sector immobiliari amb profunditat i rigor

LIMITACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA REVISIÓ ANUAL DE RENDA EN ELS CONTRACTES D'ARRENDAMENT D'HABITATGE SUBJECTES A LA LAU 1994/JOSEP Mª ESPINET DONA LA SEVA OPINIÓ A RAC 1 NOTÍCIES WEB

Josep Maria Espinet Asensio, titular del despatx ESPINET ADVOCATS i advocat especialista en dret immobiliari, va col·laborar el passat 4 d'abril de 2022 amb l'equip de periodistes de RAC 1, per a donar resposta a qüestions d'actualitat relacionades amb el període inflacionista en el qual ens trobem actualment a conseqüència de la guerra a Ucraïna i en particular sobre l'abast de les mesures adoptades pel Govern per a la contenció de la inflació.

L'entrevista es refereix al Reial Decret-llei 6/2022, de 26 de març pel que s'adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, mitjançant el qual s'estableix, amb caràcter extraordinari, un règim limitatiu de l'actualització anual de la renda dels contractes d'arrendament d'habitatge, concretament, aquells l'anualitat de vigència dels quals es produeix entre el 31 de març de 2022 i el 30 de juny de 2022.

L'article 46 d'aquesta norma disposa que:

"La persona arrendataria de un contrato de alquiler de vivienda sujeto a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos cuya renta deba ser actualizada porque se cumpla la correspondiente anualidad de vigencia dentro del periodo comprendido entre la entrada en vigor de este real decreto-ley y el 30 de junio de 2022, podrá negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta, con sujeción a las siguientes condiciones:

a) En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor, el incremento de la renta será el que resulte del nuevo pacto entre las partes, sin que pueda exceder del resultado de aplicar la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad a fecha de dicha actualización, tomando como mes de referencia para la actualización el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de actualización del contrato. En ausencia de este nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta quedará sujeto a esta misma limitación.Se entenderá como gran tenedor a los efectos de este artículo a la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros.

b)En el caso de que el arrendador no sea un gran tenedor, el incremento de la renta será el que resulte del nuevo pacto entre las partes. En ausencia de este nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta no podrá exceder del resultado de aplicar la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad a fecha de dicha actualización, tomando como mes de referencia para la actualización el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de actualización del contrato."

Si vol conèixer amb més detall aquesta limitació extraordinària de l'actualització anual de la renda dels contractes d'arrendament d'habitatge, li recomanem una lectura de la notícia completa aquí, en la qual Josep Mª Espinet intervé donant la seva opinió com a vocal de la Secció de Dret civil de l'ICAB .

Per a més informació poden contactar amb nosaltres per telèfon al  93.143.19.29, por correu electrònic a  info@espinetadvocats.cat o visitar la nostra pàgina web espinetadvocats.cat.


Publicat per
Equipo Profesional

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Cerca el teu post
Temàtiques jurídiques
Aquests són els principals temes jurídics que tractem al nostre bloc.
Subscriu-te a les nostres Newsletters
La millor manera d'estar al dia de totes les nostres publicacions i notícies actuals.
* camps necessaris

Atres notícies 
relacionades

3 juny, 2022
LA USUCAPIÓ CATALANA D'IMMOBLES: QUÈ ÉS, EN QUÈ CONSISTEIX I QUINES PARTICULARITATS TÉ.

En l'àmbit del dret immobiliari és freqüent al·ludir a una categoria jurídica anomenada usucapió, coneguda també com a prescripció adquisitiva. Ve a ser un mecanisme establert per la llei, que permet adquirir la titularitat tant del dret de propietat com d'altres drets reals possessoris i que troba el seu fonament en la possessió continuada dels […]

9 març, 2022
RESOLUCIÓ DE LA COMPRAVENDA IMMOBILIÀRIA PER FALTA DE FINANÇAMENT D'ENTITAT DE CRÈDIT (ART. 621-49 CCCAT) I ELS HONORARIS DE L'AGENT INTERMEDIARI: QUI PAGA LA FESTA?

En no poques operacions de compravenda el venedor acostuma a valer-se d'un agent o agència immobiliària perquè dugui a terme, tant les genuïnes activitats de la mediació (cerca i localització de possibles interessats i la posada en relació als futurs contractants en condicions de concloure la compravenda), com altres més àmplies i no per això […]

24 gener, 2022
QUÈ SON I COM ES CONSTITUEIXEN LES SERVITUDS?

Sota la denominació de “servitud” identifiquem una categoria jurídica molt comuna en l'àmbit de la propietat immobiliària, tant respecte de finques urbanes com les que no tenen aquesta categoria i se'ls atribueix el caràcter de rústiques. A Catalunya, les servituds tenen des de fa anys una regulació general pròpia, trobant-se en l'actualitat regulades en el […]

Veure totes les notícies
Logotipo Espinet Avocats
ESPINET ADVOCATS som un equip professional que combina una dilatada experiència i especialització en dret privat i en dret immobiliari, amb la vocació d'oferir un assessorament jurídic rigorós en la defensa dels seus interessos.
SUBSCRIU-TE A LES NOSTRES NEWSLETTERS
La millor manera d'estar al dia de totes les nostres publicacions i notícies actuals.
© 2022 Espinet Advocats
crossmenu