25 Feb, 2019

La fiscalitat en els arrendaments d’immobles per a ús diferent d’habitatge

2020-02-20T13:55:14+01:0025 Febrer, 2019|Categories: Arrendaments urbans, Contractació immobiliària, Planificació patrimonial|Tags: , , , , , , , , |0 Comentaris

Concepte d'arrendament d'immoble per a ús diferent del d'habitatge. La vigent Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans (d'ara endavant, LAU 1994) defineix l'arrendament per a ús diferent del d'habitatge com aquell que, recaient sobre una edificació de naturalesa urbana, la seva destinació primordial és qualsevol altra diferent a la de satisfer la necessitat [...]

12 Dec, 2018

Divisió d’una comunitat ordinària indivisa. Per on començar?

2020-02-20T13:47:19+01:0012 Desembre, 2018|Categories: Contractació immobiliària, Planificació patrimonial, Propietat horitzontal|Tags: , , |0 Comentaris

L’ordenament jurídic ha valorat tradicionalment les situacions de comunitat de forma negativa per entendre-les com una font de conflictes i, per tant, com una situació no desitjable, provisional i transitòria fins arribar a la seva dissolució. No obstant això, aquesta perspectiva també genera controvèrsia, atès que hi ha ordenaments jurídics que veuen en la comunitat [...]

5 Oct, 2018

Vicis ocults en l’immoble adquirit mitjançant compravenda: règim aplicable, accions exercitables i terminis d’exercici

2020-02-20T13:17:14+01:005 Octubre, 2018|Categories: Contractació immobiliària, Per a professionals jurídics, Planificació patrimonial|Tags: , , , , , , , , |0 Comentaris

Com a punt de partida, hem de situar-nos en les normes que regulen el contracte de compra i venda: si bé fins a desembre de 2017 la regulació d'aquest contracte es trobava al Codi Civil Espanyol, a Catalunya està en vigor des de l'1 de gener de 2018 – deixant de banda la decisió que [...]

3 Sep, 2018

El cobriment de terrasses comporta una modificació de les quotes de propietat en una comunitat? / Consulta de RAC1 formulada al despatx Espinet Advocats

2020-02-20T13:11:58+01:003 Setembre, 2018|Categories: Notícies, Planificació patrimonial, Presència als mitjans de comunicació, Propietat horitzontal|Tags: , , , , |0 Comentaris

Josep Maria Espinet Asensio, soci director del despatx Espinet Advocats, respon novament a una consulta formulada pel programa “ Tot és Possible”, de RAC1. En aquesta ocasió, a l’interrogant sobre la conseqüència que genera en la quota de propietat d’un propietari l’actuació de cobrir o tapar una terrassa. A les situacions de comunitat nascudes com [...]

30 Jul, 2018

Nous matisos del TS sobre els requisits formals per a la subrogació per defunció de l’arrendatari

2020-02-20T13:08:08+01:0030 Juliol, 2018|Categories: Arrendaments urbans, Contractació immobiliària, Per a professionals jurídics, Planificació patrimonial, Propietat vertical|Tags: , , , , , |0 Comentaris

La recent Sentència, 475/2018, de 20 de Julio de 2018 de la Sala Civil del Tribunal Suprem de bé segur apareixerà de forma recurrent als assumptes relatius a extinció de contractes d'arrendament d'habitatge anteriors al 9 de maig de 1985, i és que el Tribunal Suprem ha canviat el rumb que havia assentat en anteriors [...]

11 Jul, 2018

El Tribunal Suprem soluciona el debat sobre la plusvàlua municipal

2020-02-20T12:59:58+01:0011 Juliol, 2018|Categories: Contractació immobiliària, Fiscalitat, Notícies, Per a professionals jurídics, Planificació patrimonial|Tags: , , , |0 Comentaris

Després d’un any de disparitat de pronunciaments jurisdiccionals respecte de l’abast i els efectes que s’havien de derivar de la Sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, d’11 de maig, en relació amb la constitucionalitat del tribut conegut popularment com a  “plusvàlua municipal”, tant ajuntaments com contribuents poden respirar una mica més tranquils, i és que el [...]

3 Jul, 2018

Pot una persona compradora d’un habitatge ocupat valer-se de la nova especialitat de desnonament?

2020-02-20T12:53:00+01:003 Juliol, 2018|Categories: Contractació immobiliària, Notícies, Planificació patrimonial, Propietat horitzontal, Propietat vertical|Tags: , , , , , , |0 Comentaris

El mecanisme processal introduït mitjançant la nova “ Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas” parteix del nou paràgraf afegit a l’article 250.1.4 de la LEC, tal i com explicàvem a l’article publicat al blog [...]

4 Jan, 2018

El TC aixeca la suspensió de l’impost català sobre actius no productius de persones jurídiques

2020-02-20T12:18:50+01:004 Gener, 2018|Categories: Fiscalitat, Notícies, Planificació patrimonial|Tags: , , , |0 Comentaris

El Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió que imperava sobre els articles impugnats de la Llei del Parlament de Catalunya 6/2017, de 9 de maig, de l'impost sobre els actius productius de les persones jurídiques, mitjançant la Interlocutòria 163/2017, de 28 de novembre. Tal com explicàvem en una "El Tribunal Constitucional suspèn cautelarment l’impost català [...]

2 Jan, 2018

Nous coeficients d’actualització de valors cadastrals per 2018

2020-02-20T12:13:25+01:002 Gener, 2018|Categories: Contractació immobiliària, Fiscalitat, Notícies, Planificació patrimonial|Tags: , |0 Comentaris

L'apartat 2 de l'article 32 del   texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, estableix que les lleis de pressupostos generals poden actualitzar els valors cadastrals per aplicació de coeficients, que podran ser diferents per a cadascun dels grups de municipis que s'estableixin reglamentàriament [...]

25 Oct, 2017

A voltes amb la plusvàlua municipal: el Tribunal Suprem també es pronuncia

2020-02-20T11:55:33+01:0025 Octubre, 2017|Categories: Contractació immobiliària, Fiscalitat, Planificació patrimonial|Tags: , |0 Comentaris

La Sentència del Tribunal Suprem núm. 1102/2017, de 21 de juliol de 2017, (Sala contenciosa administrativa, Secció 2ª) s'ha pronunciat sobre el mecanisme de càlcul de la plusvàlua municipal que es contempla en l'article 107 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en el sentit de declarar la seva ineficàcia i, conseqüentment, la impossibilitat [...]