12 Nov, 2018

El Reial decret-llei que imposa a les entitats bancàries el pagament de l’IAJD ja està publicat al BOE i en vigor

2020-02-20T13:25:51+01:0012 Novembre, 2018|Categories: Fiscalitat, Notícies|Tags: , , , , , , , |0 Comentaris

El “ Reial decret- llei 17/2018, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre”, aprovat pel Consell de Ministres, està en vigor des del passat 10 de novembre de 2018, [...]

14 Sep, 2018

Impacte fiscal per la venda d’un immoble i possibles excepcions / Consulta de RAC1 formulada al despatx Espinet Advocats

2020-02-20T13:15:12+01:0014 Setembre, 2018|Categories: Contractació immobiliària, Fiscalitat, Notícies, Presència als mitjans de comunicació|Tags: , , , , , , , , , |0 Comentaris

La compravenda d’un immoble és una operació econòmica gravada per diferents tipus impositius. Atès que l’objecte de la transacció és un bé immoble i, per tant, habitualment serem davant d’operacions d’alt valor econòmic, l’impacte fiscal sobre l'operació és elevat, raó per la qual és fonamental, al nostre entendre, un assessorament rigorós i personalitzat per a [...]

11 Jul, 2018

El Tribunal Suprem soluciona el debat sobre la plusvàlua municipal

2020-02-20T12:59:58+01:0011 Juliol, 2018|Categories: Contractació immobiliària, Fiscalitat, Notícies, Per a professionals jurídics, Planificació patrimonial|Tags: , , , |0 Comentaris

Després d’un any de disparitat de pronunciaments jurisdiccionals respecte de l’abast i els efectes que s’havien de derivar de la Sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, d’11 de maig, en relació amb la constitucionalitat del tribut conegut popularment com a  “plusvàlua municipal”, tant ajuntaments com contribuents poden respirar una mica més tranquils, i és que el [...]

19 Feb, 2018

Novetats sobre la plusvàlua municipal: Un jutjat anul·la el seu cobrament sense acreditar l’absència d’increment

2020-02-20T12:34:05+01:0019 Febrer, 2018|Categories: Fiscalitat, Notícies|Tags: , , , , , , , , , , |0 Comentaris

El Tribunal Constitucional ha enviat un missatge clar durant el ja passat 2017 en relació amb la inconstitucionalitat de l'Impost sobre l'Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), conegut popularment com a plusvàlua municipal. Primer en relació amb el referit tribut als territoris de Guipúscoa i Àlaba i, després, en relació amb l'homòleg [...]

4 Jan, 2018

El TC aixeca la suspensió de l’impost català sobre actius no productius de persones jurídiques

2020-02-20T12:18:50+01:004 Gener, 2018|Categories: Fiscalitat, Notícies, Planificació patrimonial|Tags: , , , |0 Comentaris

El Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió que imperava sobre els articles impugnats de la Llei del Parlament de Catalunya 6/2017, de 9 de maig, de l'impost sobre els actius productius de les persones jurídiques, mitjançant la Interlocutòria 163/2017, de 28 de novembre. Tal com explicàvem en una "El Tribunal Constitucional suspèn cautelarment l’impost català [...]

4 Jan, 2018

Permuta amb un constructor: contracte i fiscalitat / Consulta de RAC1 formulada al despatx Espinet Advocats

2020-02-20T12:16:17+01:004 Gener, 2018|Categories: Contractació immobiliària, Fiscalitat, Presència als mitjans de comunicació|Tags: , , , , , , , , |0 Comentaris

Des del programa "Tot és possible", de  RAC1, es planteja al despatx d'advocats Espinet Advocats la consulta d'un oïdor que té una casa que cal reformar, ubicada a la zona antiga a la població de Caspe, província de Saragossa. Voldria saber si encara existeix i és legal la fórmula de la "permuta" amb un constructor [...]

2 Jan, 2018

Nous coeficients d’actualització de valors cadastrals per 2018

2020-02-20T12:13:25+01:002 Gener, 2018|Categories: Contractació immobiliària, Fiscalitat, Notícies, Planificació patrimonial|Tags: , |0 Comentaris

L'apartat 2 de l'article 32 del   texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, estableix que les lleis de pressupostos generals poden actualitzar els valors cadastrals per aplicació de coeficients, que podran ser diferents per a cadascun dels grups de municipis que s'estableixin reglamentàriament [...]

25 Oct, 2017

A voltes amb la plusvàlua municipal: el Tribunal Suprem també es pronuncia

2020-02-20T11:55:33+01:0025 Octubre, 2017|Categories: Contractació immobiliària, Fiscalitat, Planificació patrimonial|Tags: , |0 Comentaris

La Sentència del Tribunal Suprem núm. 1102/2017, de 21 de juliol de 2017, (Sala contenciosa administrativa, Secció 2ª) s'ha pronunciat sobre el mecanisme de càlcul de la plusvàlua municipal que es contempla en l'article 107 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en el sentit de declarar la seva ineficàcia i, conseqüentment, la impossibilitat [...]

29 Sep, 2017

El Tribunal Constitucional suspèn cautelarment l’impost català sobre actius no productius de persones jurídiques

2020-02-20T11:44:58+01:0029 Setembre, 2017|Categories: Fiscalitat, Notícies|Tags: , , , |0 Comentaris

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat interposat pel govern de l’Estat espanyol envers la Llei 6/2017, de 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. El TC va admetre el recurs el passat 19 de setembre, en els termes en que es publica en el [...]

21 Sep, 2017

Revisió dels valors cadastrals a la ciutat de Barcelona. Repercussions fiscals

2020-02-20T11:41:08+01:0021 Setembre, 2017|Categories: Fiscalitat, Notícies|Tags: , , , , , , , , , , |0 Comentaris

L’actualització dels valors cadastrals a la ciutat de Barcelona eleva un 19% el valor global dels seus immobles, i un 23% el conjunt dels seus habitatges. Aquests nous valors afecten directament el cost fiscal del patrimoni immobiliari, atès que són nombrosos els impostos municipals, autonòmics i estatals que estan referenciats en aquest valor per al seu [...]

Go to Top