Fent ús de l’article 18 de la Llei d’Arrendaments Urbans, és habitual que els contractes d’arrendament d’habitatge incloguin una clàusula d’actualització de la renda utilitzant com a índex de referència per a l’actualització l’Índex de Preus de Consum (IPC), el que condueix a que cada any de vigència del contracte, ambdues parts, arrendatària i arrendadora, puguin fer ús de la facultat que els confereix el propi contracte de sol·licitar i notificar la variació de la renda.

 

Què estableix l’article 18 de la LAU94?

 L’article 18 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos estableix que durant la vigència del contracte, la renda només podrà ser revisada per l’arrendador o l’arrendatari a la data que en què es compleixi cada any de vigència del contracte, en els termes pactats per les parts.

Així mateix, l’apartat segon recull que la renda actualitzada serà exigible a l’arrendatari a partir del mes següent a aquell en què la part interessada ho notifiqui a l’altra part per escrit, expressant el percentatge d’alteració aplicat i acompanyant, si l’arrendatari ho exigís, l’oportuna certificació de l’Institut Nacional d’Estadística.

 

Els interrogants

 El Programa  “Tot és Possible”, de RAC 1, va contactar novament amb el Soci – Director d’ESPINET ADVOCATS, Josep Maria Espinet Asensio, per respondre a dos interrogants sobre la qüestió.

En primer lloc, si bé és cert que la variació de la renda d’acord amb l’IPC generava tradicionalment un increment com a conseqüència de la inflació, hauria de provocar l’efecte contrari en cas de decreixement de l’IPC? Així mateix, i en segon lloc, és d’acord a llei la pràctica d’aplicar l’increment de manera retroactiva des del mes de gener?

En resposta a les preguntes plantejades, Josep Maria Espinet Asensio explica que efectivament, durant els darrers anys, l’increment de l’IPC (la inflació) ha estat lleugerament inferior al dels anys anteriors. Ha patit per tant una tendència a la baixa, de manera que en conseqüència, estrictament, també haurien hagut d’experimentar aquest decreixement les rendes dels contractes de lloguer.

Ara bé, però, cal tenir present, explica, que mentre no se sol·liciti i es notifiqui de manera expressa per part de qualsevol dels contractants a l’altra part, la pujada o la baixada no és exigible. És a dir, no és una actualització automàtica, ja sigui a l’alça o a la baixa, sinó que cal instar-ho perquè sigui efectiva i obligatòria.

Deixant de banda la recent repujada que ha experimentat l’IPC, durant els anys de disminució de l’índex, és possible que les propietats optessin per no notificar un decrement de la renda, confiant en què el llogater probablement no ho instaria de mutu propi, i podria no fer-se atès el mínim import que a la baixa representava, o bé com a conseqüència de la idea que potser la propietat quedaria en una posició menys favorable de cara a una futura renovació del contracte.

A dia d’avui, tornem a ser en un període lleugerament inflacionista, de manera que pot ser que la propietat tingui interès en fer una revisió de la renda. Ara bé, l’actualització que insti la propietat ha de tenir en compte i de forma acumulada tots els IPC negatius i positius de les anualitats transcorregudes des de la darrera revisió de l’IPC que es va fer del contracte. Així doncs, no només s’ha de computar la variació de l’IPC positiva d’aquest darrer any, sinó que també s’han de contemplar les variacions negatives d’anys anteriors transcorreguts des de la darrera revisió.

Finalment, en relació amb el moment a partir del qual és exigible la renda actualitzada, tal i com es desprèn de l’articulat, la revisió es pot fer a partir del moment en què es compleixi cada anualitat de vigència del contracte, és a dir, per cada “aniversari d’anys”. Si es signa, a mode d’exemple, el mes de Juny, podrà revisar-se cada mes de juny i podrà exigir-se la renda actualitzada a partir del mes següent a la notificació. En conseqüència, no és admissible, per regla general, i tractant-se d’habitatge, una aplicació retroactiva des del mes de Gener.

 

Per a major informació, poden contactar amb nosaltres per telèfon al  93.143.19.29, per correu electrònic a  info@espinetadvocats.cat o visitar la nostra pàgina web  espinetadvocats.cat.

 

Autor:

Josep Maria Espinet Asensio
jmespinet@espinetadvocats.cat

Logotipo Espinet Advocats