L’actual Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) estableix que, en concloure el contracte d’arrendament, és exigible a la persona llogatera la constitució i prestació de fiança en metàl·lic en una quantitat equivalent a una mensualitat de renda, en l’arrendament d’habitatge, i de dos en l’arrendament per a ús diferent a habitatge.

El programa “Tot és possible” de RAC1, ha consultat novament Josep Maria Espinet Asensio, advocat titular d’ESPINET ADVOCATS, a fi de respondre l’interrogant d’una oient. En aquest cas la consulta versava sobre si hi ha el deure de retornar la fiança legal dels contractes d’arrendament quan aquests finalitzen per qualsevol causa, i què cal fer quan la propietat és reticent a tornar-la.

El fet és que l’oient fa sis mesos que espera recuperar la fiança que va dipositar de l’immoble on vivia de lloguer. El propietari li ha dit moltes vegades que li tornarà la fiança, i l’oient s’ho creu doncs assegura que va deixar la casa en molt bones condicions. Tot i així, no hi ha manera que faci la devolució.

En Josep Maria Espinet Asensio contesta que la llei d’arrendaments urbans estableix ben clarament, en el seu article 36, que la fiança en metàl·lic exigible al llogater o llogatera al concloure el contracte i que ha de lliurar a la part arrendadora per a què la dipositi a l’Administració autonòmica (Disposició addicional tercera de la LAU 1994), és a dir, a l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) en els contractes de lloguer signats a Catalunya, s’ha de retornar íntegrament al finalitzar el contracte. Però seguidament afegeix que, si quedessin lloguers pendents d’abonar, o s’haguessin produït danys i deterioraments a l’immoble que fossin atribuïbles a un comportament poc diligent o poc curós amb l’habitatge per part del llogater, la propietat pot, en aquests casos, fer seva la fiança, en tot o en part, per tal de rescabalar-se del lloguer i/o dels danys produïts. En aquest sentit ens vam pronunciar en un anterior post d’aquest bloc.

Les controvèrsies es plantegen quan la persona llogatera considera que va deixar l’habitatge en perfectes condicions i la propietat pensa tot el contrari, és a dir, que l’estat de l’habitatge no era precisament el que havia de ser i que, un cop va disposar d’aquest i el va inspeccionar amb cert deteniment, va trobar moltes deficiències i deterioraments que ni molt menys es podien atribuir al transcurs del temps, sinó a una manca de diligència i cura en el manteniment del pis.

En qualsevol cas, en Josep Maria Espinet recorda a l’oient que, tot i que la llei no ho menciona expressament, es considera que hi ha un termini d’un mes, a comptar des de la finalització del contracte, per tornar o liquidar la fiança al llogater. La llei diu, a més, que si transcorre un mes des de la finalització del contracte sense que l’INCASÒL no hagués procedit a la devolució de la quantitat dipositada, la fiança meritarà l’interès legal corresponent.

Si com diu l’oient, fa sis mesos que espera cobrar la fiança, això vol dir que en fa cinc que l’import de la fiança està meritant un interès legal a favor seu. Tot apunta que per part de la propietat no hi ha cap intenció de tornar la fiança, d’aquí que es limiti a donar llargues a l’oient o la callada per resposta, que a la fi és el mateix.

En Josep Maria Espinet recomana a l’oient que, en aquests casos, trameti un requeriment a la propietat pel conducte fefaent del burofax, i si en un període de temps raonable no ha rebut de la propietat cap resposta satisfactòria, posar-ho en mans de la Justícia. És important saber que si l’import de la fiança a reclamar no excedeix dels 2.000,00 €, podrà interposar ella mateixa la reclamació judicial sense necessitat que intervinguin advocat i procurador dels tribunals. Si supera aquest import, requerirà sí o sí l’assistència i intervenció d’aquests professionals.

 

Per a major informació, poden contactar amb nosaltres per telèfon al  93.143.19.29, per correu electrònic a  info@espinetadvocats.cat o visitar la nostra pàgina web  espinetadvocats.cat.

 

Autor:

Josep Maria Espinet Asensio
jmespinet@espinetadvocats.cat

Logotipo Espinet Advocats