Notícies

Analitzem l'actualitat del sector immobiliari amb profunditat i rigor

4 gener, 2021
LA FALTA DE CONFORMITAT I ELS DEFECTES DE SUPERFÍCIE EN LA COMPRAVENDA D'IMMOBLES

Amb la  Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i contractes, el legislador català modernitza la vetusta i vuitcentista regulació del Codi Civil espanyol en matèria de contracte de compravenda, creant un nou marc normatiu en el qual es desenvoluparan els drets, deures i […]

Llegir notícia
13 novembre, 2020
La venda amb lloguer, la renda vitalícia i la hipoteca inversa.

El creixent interès de les persones que, a partir d'una determinada edat no llunyana a la seva jubilació, senten la necessitat de comptar amb la suficient liquiditat dinerària per a afrontar el futur amb seguretat i alleujament a l'hora d'atendre les eventuals despeses assistencials que puguin sorgir, ha donat lloc al fet que es rescatin […]

Llegir notícia
14 setembre, 2020
DESISTIMENT DE LA COMPRAVENDA PER FALTA DE FINANÇAMENT D'ENTITAT DE CRÈDIT (ART. 621-49 CCCat)

La Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i contractes, en vigor des del passat 1 de gener de 2018, recull en el seu si la facultat de desistiment de la compra d'un immoble, del  qual el pagament total o parcial del preu s'ha […]

Llegir notícia
3 juliol, 2020
JOSEP MARIA ESPINET INTERVÉ COM A PONENT EN LA WEBINAR DE L'ICAB SOBRE "EL DRET A L'HABITATGE EN LA NOVA REALITAT"

El passat 15 de juny de 2020, en Josep Mª Espinet, Vocal de la Secció de Dret Civil de l'ICAB, va participar com a ponent en la webinar sobre "El dret a l'habitatge en la nova realitat. Entre els panelistes es trobaven el Catedràtic de Dret Civil de l'URV, Sergio Nasarre; el doctor en Dret […]

Llegir notícia
28 maig, 2020
L'ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA: UN CONTRACTE PER A LA NOVA REALITAT

Arran de la Sentència del Tribunal Suprem nº 104, de 19 de febrer de 2020,  hem cregut oportú fer un breu article sobre aquesta interessant i alhora útil figura contractual anomenada arrendament amb opció de compra. Un contracte d’arrendament d'habitatge pot contemplar la possibilitat que el llogater o llogatera pugui adquirir en propietat i per […]

Llegir notícia
16 abril, 2020
A VOLTES AMB LES FILTRACIONS D'AIGUA PROVINENTS DE LES TERRASSES DE L'EDIFICI

Poques qüestions susciten tantes controvèrsies i litigis en les comunitats de propietaris com el de les terrasses de l'immoble, sobretot en manifestar-se humitats i filtracions en les zones comunes o a l'interior d'habitatges al poc temps d'un període de pluges. Ens estem referint a les terrasses a nivell, aquelles l'ús i el gaudi de les […]

Llegir notícia
29 març, 2020
LA COVID-19 I LA SUSPENSIÓ DEL PAGAMENT DEL LLOGUER DE LOCALS

L'arrendament de local de negoci és contracte que estableix una relació obligatòria bijectiva integrada per dos deures de prestació, principals cadascun d'ells, consistents en: (i) per a l'arrendatari, satisfer el preu o renda convinguda (art. 1555-1r Cci), i (ii) per a l'arrendador, mantenir a l'arrendatari en el gaudi pacífic del local per tot el temps […]

Llegir notícia
25 febrer, 2019
La fiscalitat en els arrendaments d'immobles per a ús diferent d'habitatge

Concepte d'arrendament d'immoble per a ús diferent del d'habitatge. La vigent Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans (d'ara endavant, LAU 1994) defineix l'arrendament per a ús diferent del d'habitatge com aquell que, recaient sobre una edificació de naturalesa urbana, la seva destinació primordial és qualsevol altra diferent a la de satisfer la necessitat […]

Llegir notícia
12 desembre, 2018
Divisió d’una comunitat ordinària indivisa. Per on començar?

L’ordenament jurídic ha valorat tradicionalment les situacions de comunitat de forma negativa per entendre-les com una font de conflictes i, per tant, com una situació no desitjable, provisional i transitòria fins arribar a la seva dissolució. No obstant això, aquesta perspectiva també genera controvèrsia, atès que hi ha ordenaments jurídics que veuen en la comunitat […]

Llegir notícia
5 octubre, 2018
Vicis ocults en l'immoble adquirit mitjançant compravenda: règim aplicable, accions exercitables i terminis d'exercici

Com a punt de partida, hem de situar-nos en les normes que regulen el contracte de compra i venda: si bé fins a desembre de 2017 la regulació d'aquest contracte es trobava al Codi Civil Espanyol, a Catalunya està en vigor des de l'1 de gener de 2018 el Llibre Sisè del Codi Civil de […]

Llegir notícia
3 setembre, 2018
El cobriment de terrasses comporta una modificació de les quotes de propietat en una comunitat? / Consulta de RAC1 formulada al despatx Espinet Advocats

Josep Maria Espinet Asensio, soci director del despatx Espinet Advocats, respon novament a una consulta formulada pel programa “ Tot és Possible”, de RAC1. En aquesta ocasió, a l’interrogant sobre la conseqüència que genera en la quota de propietat d’un propietari l’actuació de cobrir o tapar una terrassa. A les situacions de comunitat nascudes com […]

Llegir notícia
30 juliol, 2018
Nous matisos del TS sobre els requisits formals per a la subrogació per defunció de l'arrendatari

La recent Sentència, 475/2018, de 20 de Julio de 2018 de la Sala Civil del Tribunal Suprem de bé segur apareixerà de forma recurrent als assumptes relatius a extinció de contractes d'arrendament d'habitatge anteriors al 9 de maig de 1985, i és que el Tribunal Suprem ha canviat el rumb que havia assentat en anteriors […]

Llegir notícia
11 juliol, 2018
El Tribunal Suprem soluciona el debat sobre la plusvàlua municipal

Després d’un any de disparitat de pronunciaments jurisdiccionals respecte de l’abast i els efectes que s’havien de derivar de la Sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, d’11 de maig, en relació amb la constitucionalitat del tribut conegut popularment com a  “plusvàlua municipal”, tant ajuntaments com contribuents poden respirar una mica més tranquils, i és que el […]

Llegir notícia
3 juliol, 2018
Pot una persona compradora d’un habitatge ocupat valer-se de la nova especialitat de desnonament?

El mecanisme processal introduït mitjançant la nova “ Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas” parteix del nou paràgraf afegit a l’article 250.1.4 de la LEC, tal i com explicàvem a l’article publicat al blog […]

Llegir notícia
4 gener, 2018
El TC aixeca la suspensió de l'impost català sobre actius no productius de persones jurídiques

El Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió que imperava sobre els articles impugnats de la Llei del Parlament de Catalunya 6/2017, de 9 de maig, de l'impost sobre els actius productius de les persones jurídiques, mitjançant la Interlocutòria 163/2017, de 28 de novembre. Tal com explicàvem en una "El Tribunal Constitucional suspèn cautelarment l’impost català […]

Llegir notícia
2 gener, 2018
Nous coeficients d'actualització de valors cadastrals per 2018

L'apartat 2 de l'article 32 del   texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, estableix que les lleis de pressupostos generals poden actualitzar els valors cadastrals per aplicació de coeficients, que podran ser diferents per a cadascun dels grups de municipis que s'estableixin reglamentàriament […]

Llegir notícia
25 octubre, 2017
A voltes amb la plusvàlua municipal: el Tribunal Suprem també es pronuncia

La Sentència del Tribunal Suprem núm. 1102/2017, de 21 de juliol de 2017, (Sala contenciosa administrativa, Secció 2ª) s'ha pronunciat sobre el mecanisme de càlcul de la plusvàlua municipal que es contempla en l'article 107 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en el sentit de declarar la seva ineficàcia i, conseqüentment, la impossibilitat […]

Llegir notícia
14 setembre, 2017
Protocol per evitar conflictes en la divisió d’una comunitat de béns

La titularitat d’una propietat o d’un altre dret real compartida entre dues o més persones, de forma conjunta i concurrent, pot generar situacions difícils de gestionar si entre els membres de la comunitat sorgeixen interessos o criteris diferents sobre la seva administració o, inclús, sobre la conveniència de procedir a la seva dissolució. S’ha de […]

Llegir notícia
6 juny, 2017
El TC declara inconstitucional la plusvàlua municipal a tot l’Estat quan no es posa de manifest un increment en el valor dels terrenys de naturalesa urbana

Els propietaris de terrenys de naturalesa urbana, que a la seva venda o transmissió no haguessin experimentat un increment en el seu valor respecte al que tenien en la data en la qual els van adquirir, no han de pagar l'impost de la plusvàlua municipal. Aquest és el missatge del Tribunal Constitucional (TC) en la […]

Llegir notícia
15 maig, 2017
Nou impost a Catalunya per a les persones jurídiques propietàries de determinats actius no productius

La Llei 6/2017, de 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el divendres 12 de maig de 2017, estableix un nou impost per a les persones jurídiques propietàries que tinguin determinats actius no productius situats a Catalunya. Aquests […]

Llegir notícia
Cerca el teu post
Temàtiques jurídiques
Aquests són els principals temes jurídics que tractem al nostre bloc.
Subscriu-te a les nostres Newsletters
La millor manera d'estar al dia de totes les nostres publicacions i notícies actuals.
* camps necessaris
Logotipo Espinet Avocats
ESPINET ADVOCATS som un equip professional que combina una dilatada experiència i especialització en dret privat i en dret immobiliari, amb la vocació d'oferir un assessorament jurídic rigorós en la defensa dels seus interessos.
SUBSCRIU-TE A LES NOSTRES NEWSLETTERS
La millor manera d'estar al dia de totes les nostres publicacions i notícies actuals.
© 2022 Espinet Advocats
crossmenu