La bona gestió d’una comunitat de propietaris requereix reaccionar davant una situació de deute d’una de les parts, i reclamar el pagament pendent ajustant-se als terminis i procediments judicials prevists per a tal fi.

El procediment monitori es va instaurar en la nostra normativa processal amb la reforma operada l’any 2000 en la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil. En síntesi, consisteix en un requeriment de pagament dirigit al deutor canalitzat a través del jutjat que correspongui. Aquesta petició inicial ha d’anar acompanyada dels documents que acreditin l’existència del deute reclamat, i que el mateix és líquid i està vençut.

En el si de les reclamacions dirigides per les comunitats als seus integrants deutors enfront d’elles, com veurem a continuació, la forma de documentar el deute exigit presenta singularitats.

Una vegada el requerit rep la reclamació i és comminat al pagament del deute té diverses possibilitats d’actuació. Així, disposarà d’un termini de 20 dies hàbils – festius i dissabtes no es computen -, per a pagar o acreditar que ha pagat; presentar un escrit d’oposició, exposant els motius pels quals entén que no procedeix la reclamació i, finalment, pot optar per no fer gens en absolut.

Si abona el deute en el termini indicat, finalitza el procediment, amb l’excepció que, en la matèria que tractem, si la comunitat de propietaris es va servir dels serveis d’advocat i procurador per gestionar la tramitació, el deutor serà condemnat al pagament de les costes judicials causades.

Si deixa passar el termini sense manifestar-se, l’avantatge d’aquest procediment és que el jutjat dictarà una resolució que serà directament executiva, condemnant també en costes al requerit. És a dir, el deute no haurà estat discutit i, per això, podrà executar-se a continuació, la qual cosa significa que es podrà sol·licitar del jutjat que al deutor se li embarguin els béns i drets necessaris per saldar-la.

Solament si hi ha oposició és quan el procediment ha de continuar a l’efecte d’acreditar que efectivament el deute és correcte, líquida, vençuda i exigible. Així, la normativa processal ens indica que, si la reclamació ho és per quantia de fins a 6.000 euros, el procediment on es ventilarà aquesta qüestió serà el verbal, sense necessitat d’interposar una nova demanda, mentre que si és superior, haurà de tramitar-se un procediment ordinari, havent-se d’interposar la corresponent demanda en el termini dels 30 dies següents des que el jutjat ho notifiqui. Atenció amb aquest termini ja que que de no presentar la demanda, la norma preveu que, les costes del procediment monitori s’interposaran a la comunitat de propietaris.

 

Documentació del deute

L’especialitat que dèiem a l’efecte de documentar el deute objecte de reclamació, resideix en el fet que la comunitat de propietaris, amb caràcter previ a instar la petició al jutjat, haurà de celebrar una junta en la qual s’aprovi la liquidació del deute, és a dir, s’indiqui exactament l’import que el propietari en concret té a deure.

Aquest acord, a més, haurà de ser degudament notificat al propietari en qüestió, recomanant que es faci a través de la seva remissió per burofax certificat i amb justificant de recepció. Una vegada realitzats els dos passos anteriors, el secretari de la comunitat haurà d’expedir un certificat de l’acord de la junta en el qual s’aprova la liquidació del deute, havent de fer-hi constar el vistiplau del president. En l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, s’exigeix a més que en aquest certificat es faci constar explícitament que el deute és exigible i que es correspon de manera exacta amb els comptes aprovats per la junta de propietaris que consten en el llibre d’actes.

Una altra singularitat que afecta aquest procediment en l’àmbit de la propietat horitzontal és que, si consten documentats, les despeses de la notificació de l’acord de la junta dirigit al morós també són reclamables.

Per a la interposició de la petició inicial del procediment, s’ha de confeccionar-se la petició pròpiament dita, per a això aconsellem la contractació dels serveis d’advocat i procurador, així com adjuntar el certificat i la notificació dirigida al deutor juntament amb els justificants del seu enviament i recepció.

 

Per a major informació, poden contactar amb nosaltres per telèfon al  93.143.19.29, per correu electrònic a  info@espinetadvocats.cat o visitar la nostra pàgina web  espinetadvocats.cat.

 

Autor:
Josep González Trullás
Josep González Trullàs

Logotipo Espinet Advocats