17 May, 2019

Pot l’avalista desvincular-se del contracte d’arrendament? / Consulta de RAC1 formulada al despatx Espinet Advocats

2019-05-17T13:39:00+01:0017 Maig, 2019|Categories: Arrendaments urbans, Contractació immobiliària, Presència als mitjans de comunicació|Tags: , , , , , , , , , , , |0 Comentaris

En la celebració de contractes d’arrendament, ja sigui d’habitatge o per a ús diferent al d’habitatge, és habitual la pràctica d’incorporar-hi algun tipus de garantia en compliment de les obligacions, principalment, de la part arrendatària. Algunes d’aquestes garanties poden ser quantitats en dipòsit, avals bancaris o avals personals. El programa “ Tot és Possible”, de [...]

25 Feb, 2019

La fiscalitat en els arrendaments d’immobles per a ús diferent d’habitatge

2019-02-25T12:30:30+01:0025 Febrer, 2019|Categories: Arrendaments urbans, Contractació immobiliària, Planificació patrimonial|Tags: , , , , , , , , |0 Comentaris

Concepte d'arrendament d'immoble per a ús diferent del d'habitatge. La vigent Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans (d'ara endavant, LAU 1994) defineix l'arrendament per a ús diferent del d'habitatge com aquell que, recaient sobre una edificació de naturalesa urbana, la seva destinació primordial és qualsevol altra diferent a la de satisfer la necessitat [...]

19 Jun, 2018

L’actualització de la renda d’acord amb el cost de la vida

2018-06-19T17:00:41+01:0019 Juny, 2018|Categories: Arrendaments urbans, Contractació immobiliària, Notícies, Presència als mitjans de comunicació|Tags: , , , , |0 Comentaris

Fent ús de l’article 18 de la Llei d’Arrendaments Urbans, és habitual que els contractes d’arrendament d’habitatge incloguin una clàusula d’actualització de la renda utilitzant com a índex de referència per a l’actualització l’Índex de Preus de Consum (IPC), el que condueix a que cada any de vigència del contracte, ambdues parts, arrendatària i arrendadora, [...]

11 Dec, 2017

Cancel·lació de la inscripció d’arrendament mitjançant resolució judicial de desnonament per falta de pagament

2018-03-20T18:06:32+01:0011 Desembre, 2017|Categories: Arrendaments urbans, Notícies|Tags: , , , , , , , , |0 Comentaris

Una resolució de finals d'octubre de 2017 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) dóna una resposta satisfactòria a l'espinós tema de cancel·lació registral de les inscripcions d'arrendaments urbans i estableix com a doctrina que per a la cancel·lació registral de les inscripcions dels arrendaments urbans serà suficient amb la resolució judicial ferma que [...]

30 Oct, 2017

Recuperació de l’habitatge per necessitat de l’arrendador: requisits a tenir en compte

2018-03-11T16:04:46+01:0030 Octubre, 2017|Categories: Arrendaments urbans|Tags: , , , , , , |0 Comentaris

L'article 9 de la LAU 1994, en la redacció donada per la “Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d'habitatges”, disposa al seu apartat 3r que “no procedirà la pròrroga obligatòria del contracte si, una vegada transcorregut el primer any de durada del mateix, l'arrendador comunica [...]

11 Oct, 2017

La subrogació per causa de mort de l’arrendatari d’habitatge

2018-03-11T16:08:24+01:0011 Octubre, 2017|Categories: Arrendaments urbans|Tags: , , , , , , , , , , , |0 Comentaris

Una consulta molt freqüent als despatxos d'advocats i no menys a les administracions de finques és què succeeix en el contracte d’arrendament d’habitatge quan es produeix la mort de l'arrendatari. La qüestió no és res senzilla, ja que la defunció del llogater no exhaureix per sí mateixa la vigència de l’arrendament. Hi cap la possibilitat [...]