La nostra principal missió és solucionar els seus problemes, d’una forma directa, àgil i professional. Som un despatx especialitzat i aquest és el nostre principal valor afegit.

ÀREES DE PRÀCTICA

Arrendamientos urbanos y contratación inmobiliaria

Arrendaments urbans i contractació immobiliària

Conèixer en profunditat les diferents figures contractuals i el seu funcionament permet posar en valor els actius immobiliaris i augmentar la seva rendibilitat. Una anàlisi rigorosa és la garantia per prendre la decisió més encertada.

 • Gestió d’edificis de renda antiga
 • Contractes d’arrendament LAU 1964
 • Contractes i clàusules LAU 1994
 • Cessions, subrogacions i traspassos LAU 1964 i LAU 1994
 • Finalització i liquidació de contractes d’arrendament
 • Intervenció i defensa davant dels tribunals de justícia en procediments de desnonament i resolució contractual per causes de necessitat, no ocupació durant més de 6 mesos, disponibilitat de dos o més habitatges, enderroc i expedients a la Subdelegació del Govern ex art.62-2 TRLAU 1964, obres no consentides, cessió o introducció il·legítima de tercers a la relació arrendatícia
 • Contractes de compravenda immobiliària, arres penals, penitencials i confirmatòries
 • Documents de paga i senyal, reserves, precontractes i compromisos immobiliaris
 • Contractes d’arrendament amb opció de compra
 • Contractació de solars
 • Donacions i cessions gratuïtes (comodat) d’actius immobiliaris
 • Compravenda sobre plànol
 • Contracte d’obra i garanties en la construcció
 • Permutes immobiliàries (cessió de finca a canvi d’aprofitament o construcció futura)
 • Tractament de l’incompliment contractual en l’àmbit immobiliari i constructiu (vicis ocults, defectes constructius, dèficits de qualitat, entrega de cosa diferent, etc.)
 • Documentació i actuacions en l’àmbit de la Due diligence immobiliària
 • Fiscalitat immobiliària
 • Contractació immobiliària amb elements d’estrangeria
Arrendamientos urbanos y contratación inmobiliaria

Propietats horitzontal-vertical i drets reals immobiliaris

La gestió dels edificis i complexos immobiliaris, en qualsevol modalitat de tinença, requereix coneixements detallats de la seva reglamentació legal. Els interessos dels particulars han de quedar protegits de possibles abusos.

 • Redacció d’Estatuts i Reglaments de Règim Interior
 • Prohibicions estatutàries
 • Morositat i reclamació judicial en Comunitats de Propietaris
 • Sorolls i activitats molestes, perilloses, il·lícites o contràries a la normal convivència
 • Usos i apartaments turístics
 • Terrasses a nivell, conduccions i canalitzacions, patis i altres elements comunitaris
 • Desafectacions d’elements comuns. Venta pis porteria
 • Instal·lació ex-novo d’ascensors a l’immoble
 • Accions d’impugnació d’acords
 • Responsabilitats per obres il·legals
 • Servituds de conduccions i desguàs d’aigües brutes; recíproques de pas i franquícia
 • Expedients de rectificació registral i de concordança entre el Registre i el Cadastre
 • Expedients de major cabuda, represa del tracte successiu, divisions, agrupacions, agregacions i segregacions de finques
 • Declaracions i ampliacions d’obra nova (antiga)
 • Cancel·lació de càrregues registrals antigues
 • Relacions de veïnatge
 • Pro indivisos i protocols divisoris i de partició; divisió de la cosa comuna a Catalunya
 • Constitució de drets de servitud, usdefruit, ús i habitació, adquisició preferent (tempteig i retracte), opció, etc.
 • Tractament i extinció de censos emfitèutics a Catalunya
 • Fiscalitat derivada de la constitució, modificació i transmissió del dret de propietat i altres drets reals immobiliaris
 • Adquisició i pèrdua de drets immobiliaris pel pas del temps (usucapió i prescripció extintiva)
Arrendamientos urbanos y contratación inmobiliaria

Planificació patrimonial familiar

Un bon assessorament legal permet encarar el futur sense imprevistos i amb la màxima tranquil·litat, sabent que les decisions preses seran les idònies per a les situacions complexes que sovint es donen en els àmbits de parentiu i d’amistat.

 • Articulació de mecanismes de prevenció i protecció patrimonial davant d’eventuals incapacitats futures o comportaments pròdigs
 • Informació i orientació dels anomenats apoderaments preventius
 • Assessorament i presa de posició crítica vers la dicotomia transmissió de patrimoni en vida (donació) o transmissió en mort (herència). Aspectes a favor i en contra, prevencions i cauteles a tenir en compte en el balanç Mecanismes d’adaptació i de salvaguarda del patrimoni familiar respecte de vicissituds personals i contingències vitals que sorgeixen amb el transcurs del temps.
 • Anàlisi i valoració d’implementació d’instruments de dret societari i de la fiscalitat a fi d’optimitzar i mitigar els eventuals impactes fiscals que es derivin de variacions en la composició del patrimoni familiar
 • Orientació i preparació de tota mena d’actes d’última voluntat (testaments, heretaments, codicils, memòries testamentàries, etc.)
 • Tractament i proposta de solucions en conflictes entre hereus, particions hereditàries, reclamacions de legítima, tramitació de declaracions d’hereus, etc.
 • Assistència i suport al client davant notari en l’atorgament d’escriptures de testament, heretaments, manifestació, acceptació i partició d’herència, lliurament de llegats, etc.
 • Intervenció i defensa del client davant els tribunals de justícia o en l’àmbit de la jurisdicció voluntària en processos judicials i expedients de “interrogatio in iure”, homologació de testaments hològrafs, reclamacions de llegítima, declaracions d’hereus ab intestat, testamentàries i particions hereditàries, incapacitació de la persona a protegir, designació de càrrecs tutelars, obtenció d’autoritzacions judicials per vendre, adveració i/o ratificació d’actes realitzats pel “guardador de fet” etc.
 • Preparació de minutes de notes d’apoderaments preventius, testaments, heretaments i assistència al client a l’acte del seu atorgament davant notari